فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

241 - رحمت و هدایت کامل برای اهل ایمان:

ان هذا القران یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون * و انه لهدی و رحمه للمومنین **نمل / 76 و 77.***.
همان این قرآن اکثر احکامی که بنی اسراییل در آن اختلاف می کنند کاملا بیان خواهد کرد و هم این کتاب خدا برای اهل ایمان هدایت و رحمت کامل است.

242 - کتاب پندآموز:

و کذلک انزلناه قرانا عربیا و صرفنا فیه من الوعید لعلهم یتقون اویحدث لهم ذکرا**طه / 113.***.
و این چنین فرستادیم آن را قرآنی عربی و در آن وعده ها را بیان کردیم باشد که مردم پرهیزکار شوند یا برای آنها پندی تازه شود.

243 - ارشاد:

یهدی الی الرشد فامنا به **جن / 2.***.
(که) به راه راست هدایت می کند پس به آن ایمان آوردیم.