فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

240 - اوصاف قرآن:

کلا انها تذکره * فمن شاء ذکره * فی صحف مکرمه * مرفوعه مطهره * بایدی سفره * کرام برره **عبس / 11 - 16.***.
نه چنین است، این قرآن پندی است * پس هرکه خواهد از آن پند گیرد * در صحیفه های گرامی ثبت شده * بلند مرتبه و پاکیزه * به دست فرشتگان * گرامی نیکوکار.

241 - رحمت و هدایت کامل برای اهل ایمان:

ان هذا القران یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون * و انه لهدی و رحمه للمومنین **نمل / 76 و 77.***.
همان این قرآن اکثر احکامی که بنی اسراییل در آن اختلاف می کنند کاملا بیان خواهد کرد و هم این کتاب خدا برای اهل ایمان هدایت و رحمت کامل است.

242 - کتاب پندآموز:

و کذلک انزلناه قرانا عربیا و صرفنا فیه من الوعید لعلهم یتقون اویحدث لهم ذکرا**طه / 113.***.
و این چنین فرستادیم آن را قرآنی عربی و در آن وعده ها را بیان کردیم باشد که مردم پرهیزکار شوند یا برای آنها پندی تازه شود.