فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

239 - هدایتگر و پندآموز:

هذا بیان للناس و هدی موعظه للمتقین **آل عمران / 138.***.
این قرآن بیانی است که برای مردم و راهنما و پندی است برای پرهیزگاران.

240 - اوصاف قرآن:

کلا انها تذکره * فمن شاء ذکره * فی صحف مکرمه * مرفوعه مطهره * بایدی سفره * کرام برره **عبس / 11 - 16.***.
نه چنین است، این قرآن پندی است * پس هرکه خواهد از آن پند گیرد * در صحیفه های گرامی ثبت شده * بلند مرتبه و پاکیزه * به دست فرشتگان * گرامی نیکوکار.

241 - رحمت و هدایت کامل برای اهل ایمان:

ان هذا القران یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون * و انه لهدی و رحمه للمومنین **نمل / 76 و 77.***.
همان این قرآن اکثر احکامی که بنی اسراییل در آن اختلاف می کنند کاملا بیان خواهد کرد و هم این کتاب خدا برای اهل ایمان هدایت و رحمت کامل است.