فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

236 - تازگی قرآن:

امام رضا (علیه السلام) فرمود: مردی از امام صادق (علیه السلام) پرسید چرا قرآن در درس و نشر همواره تازگی دارد، فرمود: چون خدای تعالی قرآن را برای عصری دون عصری و برای مردمی مخصوص نازل ننموده است بلکه قرآن در هر زمانی و در نزد هر قومی تا روز قیامت تازه است.

237 - آیات مصدق و مکذب هم اند:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): ان القرآن لیصدق بعضه بعضا، فلا تکذبوا بعضه ببعض.
پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: همانا برخی از قرآن برخی دیگر را تصدیق می کند آیات شریفه قرآن مصدق یکدیگرند و به وسیله برخی از قرآن برخی دیگر را تکذیب نکنید.

238 - معجزه قرآن:

مرحوم مجلسی نقل می کند که ابن ابی العوجاء که یکی از مادیین بود، با سه نفر از همفکران خود قرار گذاشتند که با قرآن مبارزه نمایند. هر یک متعهد شدند که بخشی از قرآن را به عهده بگیرند و همانند آن سوره هائی بیاورند. قرار داد آنها تا یک سال بود، پس از پایان مدت تعیین شده در مکه دور هم به طور سری جمع شدند، یکی از آنها گفت: من چون به این آیه رسیدم از معرضه باز ماندم. آیه این است:
و قیل یا ارض ابلعی مائک و یا سماء اقلعی و غیض الماء**سوره هود آیه 44.***.
و به زمین گفته شد که آب را فرو بر، و به آسمان امر شد که باران را قطع کن، آب یک لحظه خشک شد.
دیگری گفت: من چون به این آیه رسیدم دست از معارضه برداشتم. آیه این است:
فلما استیاسوا منه خلصوا نجیا**سوره یوسف، آیه 80.***.
پس چون برادران یوسف از اجابت خواهش خویش مأیوس شدند در خلوت راز خود به میان آوردند.
امام صادق (علیه السلام) آنها را دید و این آیه را تلاوت فرمود:
قل لئن اجتمعت الانس و الجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله.
بگو اگر جن و انس با هم مجتمع شوند بر این که بیاورند مثل این قرآن هیچ گاه نخواهند آورد.
همگی از عظمت قرآن متحیر و از شکست خود خجلت زده شدند. آری قرآن در تمامی جنبه ها: دارای معجزات قوی و برتر است. هم از نظر فصاحت و بلاغت دارای اعجاز است، هم از جهت علوم و سایر جهات معنوی. ادبا و فصحا و بلغای جهان عرب در اعجاز قرآن مات و حیرت زده اند.