فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

235 - امر قرآن:

قال الصادق (علیه السلام): ان القران آمر و زاجر. امر بالجنه و یزجر عن النار.
این قرآن امر و نهی می دهد، امر و فرمان به بهشت و نهی و منع از آتش می کند.

236 - تازگی قرآن:

امام رضا (علیه السلام) فرمود: مردی از امام صادق (علیه السلام) پرسید چرا قرآن در درس و نشر همواره تازگی دارد، فرمود: چون خدای تعالی قرآن را برای عصری دون عصری و برای مردمی مخصوص نازل ننموده است بلکه قرآن در هر زمانی و در نزد هر قومی تا روز قیامت تازه است.

237 - آیات مصدق و مکذب هم اند:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): ان القرآن لیصدق بعضه بعضا، فلا تکذبوا بعضه ببعض.
پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: همانا برخی از قرآن برخی دیگر را تصدیق می کند آیات شریفه قرآن مصدق یکدیگرند و به وسیله برخی از قرآن برخی دیگر را تکذیب نکنید.