فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

234 - وجوه قرآن:

امام (علیه السلام) در سفارش خود به عبدالله بن عباس هنگامی که وی را برای صحبت با خوارج می فرستاد چنین می فرمود: از روی قرآن با آنان صحبت مکن؛ زیرا قرآن دارای معناهای مختلفی است، تو یک معنی را می گویی و آن ها معنایی دیگر را، تو با روایت با آن ها بحث کن که راه فراری نخواهند یافت.

235 - امر قرآن:

قال الصادق (علیه السلام): ان القران آمر و زاجر. امر بالجنه و یزجر عن النار.
این قرآن امر و نهی می دهد، امر و فرمان به بهشت و نهی و منع از آتش می کند.

236 - تازگی قرآن:

امام رضا (علیه السلام) فرمود: مردی از امام صادق (علیه السلام) پرسید چرا قرآن در درس و نشر همواره تازگی دارد، فرمود: چون خدای تعالی قرآن را برای عصری دون عصری و برای مردمی مخصوص نازل ننموده است بلکه قرآن در هر زمانی و در نزد هر قومی تا روز قیامت تازه است.