فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

233 - کلام تکلم:

قوله تعالی: (و لقد یسرنا القرآن للذکر (قمر - 17)) عن بن عباس لولا ان الله یسره علی لسان الادمین ما استطاع احد من الخلق ان یتکلم بکلام الله تعالی.
درباره آیه کریمه (قمر - 17): و محققا آسان کردیم قرآن را برای ذکر ابن عباس (ره) گفت: اگر خدا قرآن شریف را بر زبان آدمیزادگان آسان نمی کرد، هیچکس توان آن نداشت که به کلام تعالی تکلم کند.

234 - وجوه قرآن:

امام (علیه السلام) در سفارش خود به عبدالله بن عباس هنگامی که وی را برای صحبت با خوارج می فرستاد چنین می فرمود: از روی قرآن با آنان صحبت مکن؛ زیرا قرآن دارای معناهای مختلفی است، تو یک معنی را می گویی و آن ها معنایی دیگر را، تو با روایت با آن ها بحث کن که راه فراری نخواهند یافت.

235 - امر قرآن:

قال الصادق (علیه السلام): ان القران آمر و زاجر. امر بالجنه و یزجر عن النار.
این قرآن امر و نهی می دهد، امر و فرمان به بهشت و نهی و منع از آتش می کند.