فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

231 - مبشر و منذر:

فانما یسرناه لبسانک لتبشر به المتقین و تنذر به قوما لدا**مریم / 97.***.
در حقیقت، ما این (قرآن) را بر زبان تو آسان ساختیم تا پرهیزگاران را بدان نوید، و مردم ستیزه جو را بدان بیم دهی.

232 - جاری شدن آب چشمه به برکت یک آیه:

چند نفر از سادات نجف آباد اصفهان به خدمت مرحوم بیدآبادی (اعلی الله مقامه) آمده و گفتند: چشمه آبی که از دامنه کوهی جاری می شد و مورد بهره برداری اهالی قرار می گرفت چندی است خشکیده و ما در زحمت هستیم. دعایی کنید تا فرجی شود.
آن بزرگوار آیه شریفه:
لو انزلنا هذا القرآن علی جبل...**سوره حشر، آیه 21.***. را بر رقعه ای نوشت و به آنها داده و گفت: اول شب آن را بر قله آن کوه گذارده و برگردید.
آنها چنین کردند، هنگامی که به خانه رسیدند صدای مهیبی از کوه بلند شد و چون صبح بیرون آمدند، چشمه آب را جاری دیده، شکر خدای را به جا آوردند.

233 - کلام تکلم:

قوله تعالی: (و لقد یسرنا القرآن للذکر (قمر - 17)) عن بن عباس لولا ان الله یسره علی لسان الادمین ما استطاع احد من الخلق ان یتکلم بکلام الله تعالی.
درباره آیه کریمه (قمر - 17): و محققا آسان کردیم قرآن را برای ذکر ابن عباس (ره) گفت: اگر خدا قرآن شریف را بر زبان آدمیزادگان آسان نمی کرد، هیچکس توان آن نداشت که به کلام تعالی تکلم کند.