فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

230 - اهل ذکر:

و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم فسئلوا اهل الذکران کنتم لا تعلمون * بالبینات والزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون **نحل / 43 و 44.***.
و ما پیش از تو ای محمد غیر رجال موید به وحی خود کسی را نفرستادیم و از اهل ذکر (دانایان علوم قرآنی) اگر نمی دانید سوال کنید * به هر رسولی معجزات و کتب و آیات وحی فرستادیم و بر تو قرآن را نازل کردیم تا بر امت آن چه فرستاده شده بیان کنی باشد که عقل و فکرت را به کار بندند.

231 - مبشر و منذر:

فانما یسرناه لبسانک لتبشر به المتقین و تنذر به قوما لدا**مریم / 97.***.
در حقیقت، ما این (قرآن) را بر زبان تو آسان ساختیم تا پرهیزگاران را بدان نوید، و مردم ستیزه جو را بدان بیم دهی.

232 - جاری شدن آب چشمه به برکت یک آیه:

چند نفر از سادات نجف آباد اصفهان به خدمت مرحوم بیدآبادی (اعلی الله مقامه) آمده و گفتند: چشمه آبی که از دامنه کوهی جاری می شد و مورد بهره برداری اهالی قرار می گرفت چندی است خشکیده و ما در زحمت هستیم. دعایی کنید تا فرجی شود.
آن بزرگوار آیه شریفه:
لو انزلنا هذا القرآن علی جبل...**سوره حشر، آیه 21.***. را بر رقعه ای نوشت و به آنها داده و گفت: اول شب آن را بر قله آن کوه گذارده و برگردید.
آنها چنین کردند، هنگامی که به خانه رسیدند صدای مهیبی از کوه بلند شد و چون صبح بیرون آمدند، چشمه آب را جاری دیده، شکر خدای را به جا آوردند.