فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

229 - قرآن با عظمت:

و لو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتی بل لله الامر جمیعا**رعد / 31.***.
و اگر قرآنی بود که کوهها بدان روان می شد یا زمین بدان قطعه قطعه می گردید یا مردگان بدان به سخن در می آمدند (باز هم در آنان اثر نمی کرد) نه چنین است بلکه همه امور بستگی به خدا دارد.

230 - اهل ذکر:

و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم فسئلوا اهل الذکران کنتم لا تعلمون * بالبینات والزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون **نحل / 43 و 44.***.
و ما پیش از تو ای محمد غیر رجال موید به وحی خود کسی را نفرستادیم و از اهل ذکر (دانایان علوم قرآنی) اگر نمی دانید سوال کنید * به هر رسولی معجزات و کتب و آیات وحی فرستادیم و بر تو قرآن را نازل کردیم تا بر امت آن چه فرستاده شده بیان کنی باشد که عقل و فکرت را به کار بندند.

231 - مبشر و منذر:

فانما یسرناه لبسانک لتبشر به المتقین و تنذر به قوما لدا**مریم / 97.***.
در حقیقت، ما این (قرآن) را بر زبان تو آسان ساختیم تا پرهیزگاران را بدان نوید، و مردم ستیزه جو را بدان بیم دهی.