فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

227 - مهیمن:

وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمانه علیه **مائده / 48.***.
و ما این کتاب (قرآن) را به حق به سوی تو فرو فرستادیم در حالی که تصدیق کننده کتابهای پیشین و حاکم بر آنهاست.

228 - نسبت دروغ به قرآن:

ام یقولون افتریه قل فاتوا بسوره مثله و ادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین **یونس / 38.***.
یا می گویند آن را به دروغ ساخته است؟ بگو: اگر راست می گویید، سوره ای مانند آن بیاورید، و هرکه را جز خدا می توانید، فرا خوانید.

229 - قرآن با عظمت:

و لو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتی بل لله الامر جمیعا**رعد / 31.***.
و اگر قرآنی بود که کوهها بدان روان می شد یا زمین بدان قطعه قطعه می گردید یا مردگان بدان به سخن در می آمدند (باز هم در آنان اثر نمی کرد) نه چنین است بلکه همه امور بستگی به خدا دارد.