فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

226 - قرآن به زبان فصیح عربی:

و کذلک اوحینا الیک قرانا عربیا**شوری / 7.***.
و این چنین ما قرآن فصیح عربی را به تو وحی کردیم.

227 - مهیمن:

وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمانه علیه **مائده / 48.***.
و ما این کتاب (قرآن) را به حق به سوی تو فرو فرستادیم در حالی که تصدیق کننده کتابهای پیشین و حاکم بر آنهاست.

228 - نسبت دروغ به قرآن:

ام یقولون افتریه قل فاتوا بسوره مثله و ادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین **یونس / 38.***.
یا می گویند آن را به دروغ ساخته است؟ بگو: اگر راست می گویید، سوره ای مانند آن بیاورید، و هرکه را جز خدا می توانید، فرا خوانید.