فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

225 - فصیح بودن قرآن:

و لقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا و ما یزیدهم الا نفورا**اسراء / 41.***.
و به راستی ما در این قرآن (حقایق را) گونه گون بیان کردیم تا پند گیرند (ولی) آنان را جز نفرت نمی افزاید.

226 - قرآن به زبان فصیح عربی:

و کذلک اوحینا الیک قرانا عربیا**شوری / 7.***.
و این چنین ما قرآن فصیح عربی را به تو وحی کردیم.

227 - مهیمن:

وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمانه علیه **مائده / 48.***.
و ما این کتاب (قرآن) را به حق به سوی تو فرو فرستادیم در حالی که تصدیق کننده کتابهای پیشین و حاکم بر آنهاست.