فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

224 - عظمت قرآن:

لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرایته خاشعا متصدعا من خشیه الله **حشر / 21.***.
اگر این قرآن را بر کوهی فرو می فرستادیم یقینا آن (کوه) را از بیم خدا فروتن (و) از هم پاشیده می دیدی.

225 - فصیح بودن قرآن:

و لقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا و ما یزیدهم الا نفورا**اسراء / 41.***.
و به راستی ما در این قرآن (حقایق را) گونه گون بیان کردیم تا پند گیرند (ولی) آنان را جز نفرت نمی افزاید.

226 - قرآن به زبان فصیح عربی:

و کذلک اوحینا الیک قرانا عربیا**شوری / 7.***.
و این چنین ما قرآن فصیح عربی را به تو وحی کردیم.