فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

223 - قدرت نمایی قرآن در مقابل جن و انس:

قل لئن اجتمعت الانس و الجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله و لو کان بعضهم لبعض ظهیرا**اسراء / 88.***.
بگو اگر انسان و جن گرد آیند تا نظیر این قرآن را بیاورند، مانند آن را نخواهند آورد هر چند برخی از آنها پشتیبان برخی (دیگر) باشند.

224 - عظمت قرآن:

لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرایته خاشعا متصدعا من خشیه الله **حشر / 21.***.
اگر این قرآن را بر کوهی فرو می فرستادیم یقینا آن (کوه) را از بیم خدا فروتن (و) از هم پاشیده می دیدی.

225 - فصیح بودن قرآن:

و لقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا و ما یزیدهم الا نفورا**اسراء / 41.***.
و به راستی ما در این قرآن (حقایق را) گونه گون بیان کردیم تا پند گیرند (ولی) آنان را جز نفرت نمی افزاید.