فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

222 - حقانیت قرآن:

والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیه ان الله بعباده لخبیر بصیر**فاطر / 31. ***.
و آنچه از کتاب بر تو به وحی فرستادیم آن حق است که کتب آسمانی پیش از او حقانیتش را تصدیق می کنند خدا به اعمال بندگان کاملا بصیر و آگاه است.

223 - قدرت نمایی قرآن در مقابل جن و انس:

قل لئن اجتمعت الانس و الجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله و لو کان بعضهم لبعض ظهیرا**اسراء / 88.***.
بگو اگر انسان و جن گرد آیند تا نظیر این قرآن را بیاورند، مانند آن را نخواهند آورد هر چند برخی از آنها پشتیبان برخی (دیگر) باشند.

224 - عظمت قرآن:

لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرایته خاشعا متصدعا من خشیه الله **حشر / 21.***.
اگر این قرآن را بر کوهی فرو می فرستادیم یقینا آن (کوه) را از بیم خدا فروتن (و) از هم پاشیده می دیدی.