فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش سوم: خصوصیات قرآن:

219 - قرآن، کلام وحی:

ان هو الا وحی یو حی * علمه شدید القوی **نجم / 4 و 5.***.
سخن او (محمد) غیر از (وحی) چیز دیگر نیست او را جبرئیل همان فرشته بسیار توانا علم آموخته است.

220 - تحدی طلبی قرآن:

ام یقولون تقوله بل لا یومنون * فلیاتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین **طور / 33 و 34.***.
آیا می گویند او قرآن را از پیش خود فرا بافته است بلکه آن ها ایمان نمی آورند * پس اگر راست می گویند آن ها هم کالایی مانند قرآن بیاورند.