فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

215 - بازدارنده از دوزخ:

عن ابی عبد الله (علیه السلام) یقول: ان القرآن زاجر (1 - خ) و امر یامر بالجنه و یزجر عن النار.
امام صادق (علیه السلام) می فرمود: همانا قرآن کریم باز دارنده و فرمان دهنده است، فرمان به بهشت می دهد، و از دوزخ باز می دارد.

216 - بدترین ذکرها:

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): افضل الذکر القران به تشرح الصدور و تستنیر السرائر.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: برترین ذکر قرآن است که سینه ها بوسیله آن گشاده و باطنها بدان نورانی می شود و یا اسرار خفیه و علوم باطنی بوسیله آن آشکار می گردد.

217 - قرآن سری بین حق و رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)

امام خمینی (ره) فرمودند: قرآن در حد ما نیست، در حد بشر نیست، قرآن سری است بین حق و ولی الله اعظم که رسول خداست به تبع او نازل می شود تا می رسد به این جایی که به صورت حروف و کتاب در می آید.