فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

214 - قرآن یگانه است:

عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: ان القران واحد نزل من عند واحد.
قرآن یگانه است و از پیشگاه خدای یگانه نازل شده است.

215 - بازدارنده از دوزخ:

عن ابی عبد الله (علیه السلام) یقول: ان القرآن زاجر (1 - خ) و امر یامر بالجنه و یزجر عن النار.
امام صادق (علیه السلام) می فرمود: همانا قرآن کریم باز دارنده و فرمان دهنده است، فرمان به بهشت می دهد، و از دوزخ باز می دارد.

216 - بدترین ذکرها:

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): افضل الذکر القران به تشرح الصدور و تستنیر السرائر.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: برترین ذکر قرآن است که سینه ها بوسیله آن گشاده و باطنها بدان نورانی می شود و یا اسرار خفیه و علوم باطنی بوسیله آن آشکار می گردد.