فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

213 - قرآن سیرآبی تشنگان:

قال علی (علیه السلام) جعله الله ریا لعطش العلماء و ربیعا لقلوب الفقهاء، و محاج الطرق الصلحاء، و دواء لیس بعد داء، و نورا لیس معه ظلمه.
خداوند متعال قرآن را سیراب کننده عطش دانشمندان قرار داده است و بهاری بر دل های فقهاء و راه هایی واضح برای طرق صالحان، و دوایی که با داشتن آن دردی نمی ماند و نوری که با وجود آن ظلمتی به حیات انسان ها راه ندارد.

214 - قرآن یگانه است:

عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: ان القران واحد نزل من عند واحد.
قرآن یگانه است و از پیشگاه خدای یگانه نازل شده است.

215 - بازدارنده از دوزخ:

عن ابی عبد الله (علیه السلام) یقول: ان القرآن زاجر (1 - خ) و امر یامر بالجنه و یزجر عن النار.
امام صادق (علیه السلام) می فرمود: همانا قرآن کریم باز دارنده و فرمان دهنده است، فرمان به بهشت می دهد، و از دوزخ باز می دارد.