فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

209 - برترین ذکر:

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): افضل الذکر القرآن به تشرح الصدور و تستنیر السرائر.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: برترین ذکر قرآن شریف است، که سینه ها بدان گشاده گردد، و از آن کسب نور کند.

210 - ویژگی قرآن:

قال علی (علیه السلام): ان هذا القران هو الناصح الذی لا یغش، و الهادی الذی لایضل، و المحدث الذی لایکذب:
به راستی که این قرآن: پندگو (یا صاف و خالصی) است که غش نمی کند، و رهنمایی است که گمراه نمی نماید، و سخنگو و محدثی است که دروغ نمی گوید.

211 - گنجینه قرآن:

قال السجاد (علیه السلام) ایات القران خزائن فکلما فتحت خزانه ینبغی لک ان تنظر ما فیها:
آیات قرآن گنجینه هایند و هر زمانی که گنجینه ای گشودی بر تو سزا است که نگاه کنی در آن چیست.