فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

208 - توصیف قرآن:

عن ابیعبد الله (علیه السلام) قال: کان فی وصیه امیر المؤمنین (علیه السلام) اصحابه: اعلموا ان القران هدی النهار و نور اللیل المظلم علی ما کان من جهد و فاقه.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: در وصیت امیرالمؤمنین (علیه السلام) به اصحاب خود آمده است: بدانید که قرآن کریم راهنمای روز، و نور شب تاریک است نسبت به هرچه از سختی و تهیدستی می باشد.

209 - برترین ذکر:

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): افضل الذکر القرآن به تشرح الصدور و تستنیر السرائر.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: برترین ذکر قرآن شریف است، که سینه ها بدان گشاده گردد، و از آن کسب نور کند.

210 - ویژگی قرآن:

قال علی (علیه السلام): ان هذا القران هو الناصح الذی لا یغش، و الهادی الذی لایضل، و المحدث الذی لایکذب:
به راستی که این قرآن: پندگو (یا صاف و خالصی) است که غش نمی کند، و رهنمایی است که گمراه نمی نماید، و سخنگو و محدثی است که دروغ نمی گوید.