فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

206 - مجمل های قرآن:

قال علی (علیه السلام) ... مفسرا مجمله، و مبینا غوامضه، بین مأخوذ میثاق علمه، و موسع علی العباد فی جهله.
مجمل های قرآن تفسیر شده و مشکلاتش آشکار است و مطالب آن مشتمل است بر چیزهایی که دانستن و یادگرفتن آن ها واجب است و نیز چیزهایی که بندگان موظف به دانستن آن ها نیستند.

207 - کلام خدا:

عن زراره (رض) قال: سالت ابا جعفر (علیه السلام) عن القرآن فقال لی: لا خالق و لا مخلوق، و لکنه کلام الخالق.
زراره (رض) گفت: از امام باقر (علیه السلام) درباره قرآن پرسیدم. فرمود: قرآن نه آفریننده است و نه آفریده، ولی سخن آفریدگار است.

208 - توصیف قرآن:

عن ابیعبد الله (علیه السلام) قال: کان فی وصیه امیر المؤمنین (علیه السلام) اصحابه: اعلموا ان القران هدی النهار و نور اللیل المظلم علی ما کان من جهد و فاقه.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: در وصیت امیرالمؤمنین (علیه السلام) به اصحاب خود آمده است: بدانید که قرآن کریم راهنمای روز، و نور شب تاریک است نسبت به هرچه از سختی و تهیدستی می باشد.