فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

205 - وصف قرآن:

امام علی (علیه السلام) در توصیف قرآن فرموده است: آن چیزی است که خواهش ها به سبب آن به باطل مایل ننموده، و شبهه ها و اندیشه ها مشتبه نمی گردند (زیرا که قرآن در هر باب و در هر موضوعی حق و باطل را از یکدیگر جدا می سازد).

206 - مجمل های قرآن:

قال علی (علیه السلام) ... مفسرا مجمله، و مبینا غوامضه، بین مأخوذ میثاق علمه، و موسع علی العباد فی جهله.
مجمل های قرآن تفسیر شده و مشکلاتش آشکار است و مطالب آن مشتمل است بر چیزهایی که دانستن و یادگرفتن آن ها واجب است و نیز چیزهایی که بندگان موظف به دانستن آن ها نیستند.

207 - کلام خدا:

عن زراره (رض) قال: سالت ابا جعفر (علیه السلام) عن القرآن فقال لی: لا خالق و لا مخلوق، و لکنه کلام الخالق.
زراره (رض) گفت: از امام باقر (علیه السلام) درباره قرآن پرسیدم. فرمود: قرآن نه آفریننده است و نه آفریده، ولی سخن آفریدگار است.