فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

203 - قرآن نور جاوید:

امام علی (علیه السلام) خداوند بر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)قرآن را نازل فرمود، قرآن نوری است که چراغ های آن خاموش نمی شود ... که آن ایمان و کانون آن است، بستان های عدالت و آبگیرهای آن است، سنگ بنای اسلام و بنیان آن است.

204 - ریسمان خدا در زمین:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: قرآن شریف ضیافت و مهمانی خدا است تا بتواند مهمانی او را فرا گیرید (آموزشگاه خداوند است و تا می توانید از آن فرا گیرید) همانا این قرآن همان ریسمان خدا و بیم دهنده آشکار، و درمان سودمند است، پس آن را قرائت کنید که خدای عز و جل بر تلاوت آن به عوض هر حرفی ده حسنه به شما پاداش می دهد، من نمی گویم الم یک حرف است، ولی الف و لام و میم سی حسنه دارد.

205 - وصف قرآن:

امام علی (علیه السلام) در توصیف قرآن فرموده است: آن چیزی است که خواهش ها به سبب آن به باطل مایل ننموده، و شبهه ها و اندیشه ها مشتبه نمی گردند (زیرا که قرآن در هر باب و در هر موضوعی حق و باطل را از یکدیگر جدا می سازد).