فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

198 - نوری تابناک:

(خداوند) قرآن را بر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)فرو فرستاد، در حالی که نوری است که قندیل های آن خاموش نمی شود و چراغی است که افروختن آن فرو نمی نشیند و دریایی است که ژرفای آن پیدا نمی شود و راهی است که رفتن در آن گمراهی ندارد و شعاعی تابان است که روشنی آن پایان ندارد و جدا کننده حق و باطل است که دلیل و برهانش سست نمی گردد و بنایی است که پایه های آن ویران نمی شود و شفابخشی است که با وجود آن بیماری ها موجب ترس و بیم نمی شود و ارجمندی است که یارانش شکست نمی خورد و حقی است که مددکاران آن مغلوب نمی شود.

199 - اسرار قرآن:

قال امیر المؤمنین (علیه السلام): ظاهر القرآن انیق و باطنه عمیق.
امام علی (علیه السلام) فرمودند: ظاهر قرآن زیبا، و درونش ژرف است.

200 - راه راست و صراط مستقیم:

عن علی بن ابیطالب رضی الله عنه (سلام الله علیه) عن النبی (علیه السلام) انه قال: و ذکر القرآن فقال: هو الصراط المستیقم.
بروایت علی بن ابیطالب (علیه السلام) رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)قرآن را یاد کرد و آنگاه فرمود: قرآن راه راست و صراط مستقیم است.