فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

195 - توصیف قرآن:

انه لقول رسول کریم * و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تومنون * و لا بقول کاهن قلیلا ما تذکروه * تنزیل من رب العالمین **الحاقه / 40 - 43.***.
بی گمان این گفتار پیامبری بزرگوار است * و سخن شاعری نیست که اندکی (به آن) ایمان می آورید * و نه گفتار کاهنی است که اندکی از آن پند می گیرید * فرو فرستاده ای است از (جانب) پروردگار جهانیان.

196 - بهترین گفته ها:

قرآن را بیاموزید که بهترین گفته هاست و در آن تفقه کنید که آن بهار (و نشاط بخش) قلب هاست، از روشنایی آن شفا بجویید که شفا بخش بیماری سینه هاست، آن را به خوبی تلاوت کنید که سودبخش ترین داستان هاست، و دانشمندی که به غیر علمش عمل کند، چون نادان سرگردانی است که از جهالت به هوش نمی آید؛ بلکه حجت و دلیل بر او عظیم تر و حسرت و افسوس بر او ثابت تر و سرزنش او در پیشگاه خداوند بیشتر است.

197 - بهار دل:

قال علی (علیه السلام) ان الله سبحانه لم یعظ احدا بمثل هذا القرآن، فانه حبل الله المتین، و سببه الامین، و فیه ربیع القلب، و ینابیع العلم، و ما للقلب جلاء غیره.
خدای سبحان هیچ کس را به چیزی چون قرآن اندرز نداده است؛ زیرا آن ریسمان استوار خداست و واسطه امین و درستکاری اوست. در قرآن بهار دل است و چشمه های دانش و برای دل جز آن صیقلی وجود ندارد.