فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

194 - آیات روشنگر:

و ما کنت تتلوا من قبله من کتاب و لا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون * بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم و ما یجحد بایاتنا الا الظالمون **عنکبوت / 48 و 49.***.
و تو از این پیش نمی توانستی کتابی بخوانی و نه خطی بنویسی، تا مبادا مبطلان در نبوتت شک و ریبی کنند * بلکه این قرآن آیات روشن الهی است در سینه آنان که از خدا نور علم و دانش یافتند و آیات ما را جز مردم ستمکار انکار نکنند.

195 - توصیف قرآن:

انه لقول رسول کریم * و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تومنون * و لا بقول کاهن قلیلا ما تذکروه * تنزیل من رب العالمین **الحاقه / 40 - 43.***.
بی گمان این گفتار پیامبری بزرگوار است * و سخن شاعری نیست که اندکی (به آن) ایمان می آورید * و نه گفتار کاهنی است که اندکی از آن پند می گیرید * فرو فرستاده ای است از (جانب) پروردگار جهانیان.

196 - بهترین گفته ها:

قرآن را بیاموزید که بهترین گفته هاست و در آن تفقه کنید که آن بهار (و نشاط بخش) قلب هاست، از روشنایی آن شفا بجویید که شفا بخش بیماری سینه هاست، آن را به خوبی تلاوت کنید که سودبخش ترین داستان هاست، و دانشمندی که به غیر علمش عمل کند، چون نادان سرگردانی است که از جهالت به هوش نمی آید؛ بلکه حجت و دلیل بر او عظیم تر و حسرت و افسوس بر او ثابت تر و سرزنش او در پیشگاه خداوند بیشتر است.