فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

193 - کلام عظیم الهی:

بل هو قرءان مجید**بروج/ 21.***.
بلکه آن قرآنی با عظمت و گرامی است.

194 - آیات روشنگر:

و ما کنت تتلوا من قبله من کتاب و لا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون * بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم و ما یجحد بایاتنا الا الظالمون **عنکبوت / 48 و 49.***.
و تو از این پیش نمی توانستی کتابی بخوانی و نه خطی بنویسی، تا مبادا مبطلان در نبوتت شک و ریبی کنند * بلکه این قرآن آیات روشن الهی است در سینه آنان که از خدا نور علم و دانش یافتند و آیات ما را جز مردم ستمکار انکار نکنند.

195 - توصیف قرآن:

انه لقول رسول کریم * و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تومنون * و لا بقول کاهن قلیلا ما تذکروه * تنزیل من رب العالمین **الحاقه / 40 - 43.***.
بی گمان این گفتار پیامبری بزرگوار است * و سخن شاعری نیست که اندکی (به آن) ایمان می آورید * و نه گفتار کاهنی است که اندکی از آن پند می گیرید * فرو فرستاده ای است از (جانب) پروردگار جهانیان.