فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

192 - تمیز دهنده حق از باطل:

انه لقول فصل * و ما هو بالهزل **طارق / 13 و 14.***.
که قرآن به حقیقت کلام جدا کننده حق از باطل است * و هرگز سخن هزل بیهوده نیست.

193 - کلام عظیم الهی:

بل هو قرءان مجید**بروج/ 21.***.
بلکه آن قرآنی با عظمت و گرامی است.

194 - آیات روشنگر:

و ما کنت تتلوا من قبله من کتاب و لا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون * بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم و ما یجحد بایاتنا الا الظالمون **عنکبوت / 48 و 49.***.
و تو از این پیش نمی توانستی کتابی بخوانی و نه خطی بنویسی، تا مبادا مبطلان در نبوتت شک و ریبی کنند * بلکه این قرآن آیات روشن الهی است در سینه آنان که از خدا نور علم و دانش یافتند و آیات ما را جز مردم ستمکار انکار نکنند.