فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

191 - ذکر مبارک:

و هذا ذکر مبارک انزلناه افانتم له منکرون **انبیاء / 50.***.
و این قرآن، ذکر مبارکی است که آن را فرو فرستادیم، پس آیا شما آن را منکر هستید؟

192 - تمیز دهنده حق از باطل:

انه لقول فصل * و ما هو بالهزل **طارق / 13 و 14.***.
که قرآن به حقیقت کلام جدا کننده حق از باطل است * و هرگز سخن هزل بیهوده نیست.

193 - کلام عظیم الهی:

بل هو قرءان مجید**بروج/ 21.***.
بلکه آن قرآنی با عظمت و گرامی است.