فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

190 - قرآن، غیر قابل شکست:

انه لکتاب عزیز * لا یاتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه تنزیل من حکیم حمید**فصلت / 41 و 42.***.
به راستی که آنان کتابی ارجمند است از پیش روی آن و از پشت سرش باطل به سویش نمی آید و (نامه ای) است از حکیمی ستوده (صفات).

191 - ذکر مبارک:

و هذا ذکر مبارک انزلناه افانتم له منکرون **انبیاء / 50.***.
و این قرآن، ذکر مبارکی است که آن را فرو فرستادیم، پس آیا شما آن را منکر هستید؟

192 - تمیز دهنده حق از باطل:

انه لقول فصل * و ما هو بالهزل **طارق / 13 و 14.***.
که قرآن به حقیقت کلام جدا کننده حق از باطل است * و هرگز سخن هزل بیهوده نیست.