فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

188 - نور:

یا ایها الناس قد جاء کم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا**نساء / 174.***.
ای مردم، در حقیقت برای شما از جانب پروردگارتان برهانی آمده است و ما به سوی شما نوری تابناک فرو فرستاده ایم.

189 - مبین:

طس * تلک آیات القرآن و کتاب مبین * هدی و بشری للمومنین **نمل / 1 و 2.***.
طا - سین * این است آیات قرآن و (آیات) کتابی روشنگر * که (مایه) هدایت و بشارت برای مؤمنان است.

190 - قرآن، غیر قابل شکست:

انه لکتاب عزیز * لا یاتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه تنزیل من حکیم حمید**فصلت / 41 و 42.***.
به راستی که آنان کتابی ارجمند است از پیش روی آن و از پشت سرش باطل به سویش نمی آید و (نامه ای) است از حکیمی ستوده (صفات).