فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

187 - نجات از ظلمات به سوی نور:

الر کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور**ابراهیم / 1.***.
الف - لام - را * کتابی است که آن را به سوی تو فرود آوردیم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاریکی ها به سوی روشنایی بیرون آوری.

188 - نور:

یا ایها الناس قد جاء کم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا**نساء / 174.***.
ای مردم، در حقیقت برای شما از جانب پروردگارتان برهانی آمده است و ما به سوی شما نوری تابناک فرو فرستاده ایم.

189 - مبین:

طس * تلک آیات القرآن و کتاب مبین * هدی و بشری للمومنین **نمل / 1 و 2.***.
طا - سین * این است آیات قرآن و (آیات) کتابی روشنگر * که (مایه) هدایت و بشارت برای مؤمنان است.