فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

185 - کتاب محکم مبتین بر حقایق روشن:

کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر**هود / 1.***.
کتابی است محکم که از جانب خدای حکیم و آگاه بر حقایق بسیار و روشن بیان گردیده است.

186 - قرآن سخن راست

ما کان حدیثا یفتری و لکن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل کل شی ء و هدی و رحمه لقوم یومنون **یوسف / 111.***.
سخنی نیست که به دروغ ساخته شده باشد بلکه تصدیق آنچه است که پیش از آن بوده و روشنگر هر چیز است و برای مردمی که ایمان می آورند رهنمود و رحمتی است.

187 - نجات از ظلمات به سوی نور:

الر کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور**ابراهیم / 1.***.
الف - لام - را * کتابی است که آن را به سوی تو فرود آوردیم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاریکی ها به سوی روشنایی بیرون آوری.