فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

183 - کتاب روشنگر:

الر تلک آیات الکتاب المبین **یوسف / 1.***.
الر، این آیات کتاب روشن است.

184 - حکمت:

ذلک نتلوه علیک من الایات و الذکر الحکیم **آل عمران / 58.***.
اینهاست که ما آن را از آیات و قرآن حکمت آمیز بر تو می خوانیم.

185 - کتاب محکم مبتین بر حقایق روشن:

کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر**هود / 1.***.
کتابی است محکم که از جانب خدای حکیم و آگاه بر حقایق بسیار و روشن بیان گردیده است.