فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

182 - عدم نقص و کژی در قرآن:

الحمد لله الذی انزل علی عبده الکتاب و لم یجعل له عوجا * قیما لینذر باسا شدیدا من لدنه و یبشر المومنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا**کهف / 1 و 2.***.
سپاس خدایی را که کتاب (قرآن) را بر بنده خود محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) فرو فرستاد و در آن نقص و کژی قرار نداد * (کتابی) درست و استوار تا (مردم را) به عذابی سخت بیم دهد و مؤمنانی را که کارهای شایسته انجام می دهند بشارت دهد همانا پاداش نیکویی برای ایشان است.

183 - کتاب روشنگر:

الر تلک آیات الکتاب المبین **یوسف / 1.***.
الر، این آیات کتاب روشن است.

184 - حکمت:

ذلک نتلوه علیک من الایات و الذکر الحکیم **آل عمران / 58.***.
اینهاست که ما آن را از آیات و قرآن حکمت آمیز بر تو می خوانیم.