فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

181 - قرآن در همه شئون زندگی:

کتاب الله تبصرون به، و تنطقون به، و تسمعون به، و ینطق بعضه ببعض، و یشهد بعضه علی بعض، و لا یختلف فی الله، و لا یخالف بصاحبه عن الله.
کتاب خداوندی است که با آن می بینید، و با آن سخن می گویید و با آن می شنوید و بعضی از آیات قرآنی بعضی دیگر را توضیح می دهد و بعضی از آن (به تفسیر و تاویل) بعضی دیگر شهادت می دهد. در بیان الهیات هیچ اختلافی در میان آیاتش نیست و کسی که با قرآن همدم باشد، از خدا منحرف نمی شود.

182 - عدم نقص و کژی در قرآن:

الحمد لله الذی انزل علی عبده الکتاب و لم یجعل له عوجا * قیما لینذر باسا شدیدا من لدنه و یبشر المومنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا**کهف / 1 و 2.***.
سپاس خدایی را که کتاب (قرآن) را بر بنده خود محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) فرو فرستاد و در آن نقص و کژی قرار نداد * (کتابی) درست و استوار تا (مردم را) به عذابی سخت بیم دهد و مؤمنانی را که کارهای شایسته انجام می دهند بشارت دهد همانا پاداش نیکویی برای ایشان است.

183 - کتاب روشنگر:

الر تلک آیات الکتاب المبین **یوسف / 1.***.
الر، این آیات کتاب روشن است.