فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

178 - بزرگترین و برترین چیز

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود: به هرکس که خدا قرآن کریم را بخشد و او اعتقاد کند که به کسی چیزی برتر از قرآن داده شده محققا چیز بزرگی را کوچک و کوچکی را بزرگ شمرده است.

179 - لزوم احترام به قرآن

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم): هرگز کسی از شما مسجد را مسجدک نخواند؛ زیرا آن خانه ای است که خداوند در آن یاد می شود. و هرگز کسی از شما قرآنک نگوید؛ زیرا کتاب خدا، بزرگ تر از آن است که به کوچکی یاد شود. نیز کسی مرد را مردک و زن را زنک نخواند.

180 - تاثیرات آیات قرآن بر حاکم ظالم

مردی از دنیا رفت که قبل از مردن، کسی را وصی خود و سرپرست فرزندان خود قرار داده بود. یکی از حاکمان ظالم نزد وصی آن مرد پیغام فرستاد که شنیده ام فلانی مرده و هزار تومان (پول آن روز) از او باقی مانده است، دویست تومان آن را به من قرض بده.
وصی آن مرد کیسه پر از سکه محتوی دویست تومان به دامن یتیم گذاشت و نامه ای نوشت و در آن نامه این آیه را نوشت و نزد آن حاکم ظالم فرستاد:
ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا**سوره نساء، آیه 10.***
کسانی که اموال یتیمان را از روی ظلم و ستم می خورند در حقیقت آنها در شکم خود آتش فرو می برند و به زودی به دوزخ در آتش فروزان قهر حق خواهند افتاد.
آن حاکم ظالم وقتی که نامه را خواند و آیه فوق را نیز مطالعه کرد از تهدید خداوند هراسناک شده و اشک از چشمانش جاری گشت. از کودک یتیم پرسید: آیا به مکتب می روی؟ گفت: آری. پرسید: درس قرآن می خوانی؟ گفت: آری. پرسید: قرآن را حفظ می کنی؟ گفت: آری. گفت: یکی از آیاتی را که حفظ کرده ای بخوان. کودک یتیم گفت:
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن **سوره اسراء، آیه 34.***.
یعنی: نزدیک مال یتیم نشوید جز در مواردی که به صلاح یتیم باشد.
حاکم ظالم باز تحت تاثیر قرار گرفت و بی اختیار گریست و بعد گفت: برخلاف فرمان خدا کاری انجام نمی دهم. کیسه پول را برنداشت و لباس و جایزه ای به کودک داد و برای وصی هم خلعتی فرستاد.