فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

177 - سرور کلام

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) یا علی! سید الکلام القرآن.
ای علی! سرور کلام، قرآن است.

178 - بزرگترین و برترین چیز

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود: به هرکس که خدا قرآن کریم را بخشد و او اعتقاد کند که به کسی چیزی برتر از قرآن داده شده محققا چیز بزرگی را کوچک و کوچکی را بزرگ شمرده است.

179 - لزوم احترام به قرآن

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم): هرگز کسی از شما مسجد را مسجدک نخواند؛ زیرا آن خانه ای است که خداوند در آن یاد می شود. و هرگز کسی از شما قرآنک نگوید؛ زیرا کتاب خدا، بزرگ تر از آن است که به کوچکی یاد شود. نیز کسی مرد را مردک و زن را زنک نخواند.