فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

174 - گرامی داشت قرآن

خداوند در روز قیامت خواهد فرمود: به عزت و جلال خودم سوگند که هرکه تو را گرامی داشته او را گرامی خواهم داشت، و اهانت خواهم کرد به کسانی که به تو اهانت کرده اند.

175 - حرمت قرآن شریف

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: قرآن شریف از هر چیزی بجز خدا برتر است، هرکس به قرآن احترام گذارد محققا خدا را احترام کرده و هرکه قرآن را احترام نکند حرمت خدا را سبک شمرده است و حرمت قرآن بر خداوند مانند حرمت پدر به پسرش می باشد.

176 - تجلیل از قرآن

کسی که از قرآن تجلیل کند از خدا تجلیل کرده و کسی که قرآن را تجلیل نکند، به حریم خدا اهانت کرده است.