فهرست کتاب


مکیال المکارم (در فوائد دعا برای حضرت قائم (علیه السلام) / جلد اول

سید محمد تقی موسوی اصفهانی‏ سید مهدی حائری قزوینی‏

هشتم - ثواب آزاد کردن بردگان:

چنان که در کتاب مزبور به سند خود از حضرت ابی عبد الله صادق (علیه السلام) آورده که فرمود: برای من گام برداشتن در راه حاجت برادر مسلمانم خوش است که هزار برده آزاد کنم، و در راه خدا هزار اسب زین و لجام کرده فرستم**کافی: 2/197. ***.
و در همان کتاب به سند خود از محمد بن مروان از حضرت ابی عبدالله صادق (علیه السلام) است که فرمود: برای گام برداشتن مرد در راه روا ساختن حاجت برادر مؤمنش، ده حسنه نوشته می شود و ده سیئه محو می گردد و ده درجه بالا می رود. و جز این نمی دانم که فرمود: و این کار برابر آزاد کردن ده برده و بهتر از اعتکاف ده ماه در مسجد الحرام می باشد**کافی: 2/196.***.
می گویم: مخفی نماند که مترتب بودن این ثواب بر گام برداشتن در جهت روا ساختن حاجت مؤمن به خاطر آن است که مقدمه بر آورده ساختن آن است. پس در حقیقت ثواب برای همان می باشد و بنابراین پاداش مزبور در روا ساختن حاجت مترتب می شود هر چند که بر گام برداشتن متوقف نباشد.
و اما اختلاف داشتن این حدیث با حدیث قبلی - که ثواب طواف در آن آمده بود - می تواند بر تفاوت مراتب نیاز و حاجت حمل گردد، یا از جهت تفاوت مراتب مؤمنین باشد، یا تفاوت حسنات یا سیئات و یا این که بگوییم: ثواب مذکور در حدیث مزبور بر مقدمات روا ساختن حاجت مترتب می شود: هر چند که منظور خواهنده حاجت انجام نگردد، و ثوابی که در حدیث سابق آمده بود بر ذی المقدمه یعنی بر آوردن حاجت مترتب است و الله تعالی هو العالم.

نهم - ثواب روانه ساختن هزار است زین و لجام کرده در راه خدای تعالی:

چنان که در حدیث سابق گذشت.

دهم - حمایت هفتاد و پنج هزار فرشته:

در اصول کافی به سند خود از حضرت ابو جعفر باقر (علیه السلام) آمده که فرمود: هرکس در راه روا ساختن حاجت برادر مسلمانش قدم بردارد، خداوند او را با هفتاد و پنج هزار فرشته سایه می دهد، و هیچ گامی بر نمی دارد مگر این که به خاطر آن حسنه ای برایش نوشته شود، و گناهی از او دور گردد، و درجه ای بالا رود، پس هرگاه از انجام حاجت او فراغت یافت خدای - عزوجل - برای او به خاطر آن پاداش یک حج و یک عمره می نویسد**کافی: 2/197.***.