فهرست کتاب


مکیال المکارم (در فوائد دعا برای حضرت قائم (علیه السلام) / جلد اول

سید محمد تقی موسوی اصفهانی‏ سید مهدی حائری قزوینی‏

پنجم - قبول شدن شفاعت او در قیامت:

چنان که ثقةالاسلام کلینی در اصول کافی به سند خود از مفضل از حضرت ابی عبدالله صادق (علیه السلام) آورده که فرمود: ای مفضل! بشنو چه می گویم و بدان که حق است و آن را انجام ده و برادران بزرگوارت را از آن خبر کن. عرض کردم: فدایت شوم برادران بزرگوارم کیانند؟ فرمود: آنان که در روا ساختن حوائج برادران خود راغب هستند. سپس فرمود: و هرکس برای برادر مؤمن خود حاجتی روا سازد خدای - عزوجل - بر او روز قیامت صد هزار حاجت بر آورده سازد، از جمله اولین آن ها بهشت است و از جمله این که خویشاوندان و آشنایان و برادرانش را - به شرط اینکه ناصبی نباشند - داخل بهشت گرداند...**کافی: 2/192.
***.

ششم - روا شدن صد هزار حاجت او در قیامت:

که حدیث یاد شده بر آن دلالت دارد.

هفتم - ثواب ده طواف خانه کعبه:

چنان که در اصول کافی به سند صحیحی از ابان بن تغلب آمده که گفت: شنیدم حضرت ابی عبدالله صادق (علیه السلام) می فرمود: هرکس هفت شوط خانه کعبه را طواف کند، خداوند - عزوجل - برایش شش هزار حسنه می نویسد و شش هزار سیئه از او محو می سازد، اسحاق بن عمار افزوده: و شش هزار حاجت او را بر آورد وی گفت: سپس امام فرمود: بر آوردن حاجت مؤمن بهتر است از طوافی و طوافی دیگر - تا ده طواف بر شمرد**کافی: 2/194.***.