فهرست کتاب


مکیال المکارم (در فوائد دعا برای حضرت قائم (علیه السلام) / جلد اول

سید محمد تقی موسوی اصفهانی‏ سید مهدی حائری قزوینی‏

چهارم - ثواب روزه دو ماه:

و بر این ها حدیث فوق و روایات دیگر دلالت می کند.

پنجم - قبول شدن شفاعت او در قیامت:

چنان که ثقةالاسلام کلینی در اصول کافی به سند خود از مفضل از حضرت ابی عبدالله صادق (علیه السلام) آورده که فرمود: ای مفضل! بشنو چه می گویم و بدان که حق است و آن را انجام ده و برادران بزرگوارت را از آن خبر کن. عرض کردم: فدایت شوم برادران بزرگوارم کیانند؟ فرمود: آنان که در روا ساختن حوائج برادران خود راغب هستند. سپس فرمود: و هرکس برای برادر مؤمن خود حاجتی روا سازد خدای - عزوجل - بر او روز قیامت صد هزار حاجت بر آورده سازد، از جمله اولین آن ها بهشت است و از جمله این که خویشاوندان و آشنایان و برادرانش را - به شرط اینکه ناصبی نباشند - داخل بهشت گرداند...**کافی: 2/192.
***.

ششم - روا شدن صد هزار حاجت او در قیامت:

که حدیث یاد شده بر آن دلالت دارد.