فهرست کتاب


مکیال المکارم (در فوائد دعا برای حضرت قائم (علیه السلام) / جلد اول

سید محمد تقی موسوی اصفهانی‏ سید مهدی حائری قزوینی‏

5- فتح (گشودن) جفر احمر برای خونخواهی امامان (علیه السلام)

در کافی از امام صادق (علیه السلام) مروی است که به ابن ابی یعفور فرمود: و نزد من است جفر احمر.
عرضه داشتم: در جفر احمر چیست؟ فرمود: سلاح و به جهت خونخواهی گشوده می شود، آن را صاحب شمشیر برای کشتن می گشاید.**کافی: 1/240.***

6- فرح (خوشحالی) مؤمنین با ظهور و قیام آن حضرت (علیه السلام)

در این باره در حرف ن بحث نفع آن حضرت مطالب مناسبی خواهیم آورد، ان شاء الله تعالی.

حرف ق