مبدأشناسی

نویسنده : سیّد محمّد شفیعی مازندرانی

تبرّک از دیدگاه غزالی

.
از نظر «غزالی»، اندیشمند معروف اسلامی همان گونه که در زمان حیات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تبرّک جستن به آن حضرت مرسوم بوده، جایز است این عمل پس از رحلت وی نیز صورت گیرد و مسافرت کردن بدین منظور صحیح است؛ «کلّ من یتبرک بمشاهدته فی حیاته یتبرک بزیارته بعد موته ویجوز شدّ الرحال لهذا الغرض ».** سمهودی، وفاء الوفاء، ج 4، ص 1363.***

نتیجه گیری

از جمع بندی و دقت در مطالب این فصل نکات زیر به دست می آید :
1 - تبرک جویی دارای شکل های مختلفی است.
2 - تبرک جویی یکی از راه ها و مجاری فیض الهی است و سابقه ای دیرینه دارد.
3 - تبرک جویی یکی از مصادیق اظهار عشق و محبت و صمیمیت است و اختصاص به شیعه ندارد.
4 - شرک دانستن مسأله تبرک، یا از عدم درک درست معارف و مفاهیم اسلامی ناشی می شود یا ریشه در تعصب و جمود فکری دارد.
5 - تبرک جستن به کسانی و یا اشیایی که مورد عنایت پروردگار متعال یا مورد لطف افرادی که مورد عنایت خاص خداوند بزرگ می باشند، هرگز از مصادیق عبادت نیست تا شرک به حساب آیند.
6 - تبرک جستن اختصاص به انسان زنده ندارد، بلکه به افراد صالحی که از دنیا رخت بر بسته اند، نیز می توان تبرک جست، بنابراین تبرّک به قبور انبیا، ائمّه معصومین شهدا، علما و همه انسان های برتر و صالح که در پیشگاه خدا آبرومندند، اشکال ندارد

زیارت اهل قبور

برخی از مدّعیان یکتاپرستی و «توحید»، زیارت، بویژه زیارت اهل قبور را با یکتاپرستی، ناسازگار دانسته، آن را قبرپرستی می دانند** ر . ک: التوحید، محمد بن عبدالوهاب، ص 73.*** و عامل آن را مشرک و کافر به حساب می آورند. پیامدهای این گونه بینش ها که از عدم توجه کافی و تعمق لازم، به حقیقت «توحید عبادی» و «توحید افعالی» ناشی می شود، بسیار زیاد است. به طور کلی سطحی نگری نسبت به برخی از معارف و مفاهیم اسلامی، باعث پیدایش دیدگاه فوق شده است. ما در این قسمت از بحث با بر شمردن فواید و آثار زیارت «اولیاء اللَّه» و توضیح پیرامون آن به نقد ارزیابی دیدگاه یاد شده می پردازیم :