فهرست کتاب


آیه های زندگی برای بیداری

حسین اسکندری‏

شراب بهشت

خداوند در آیاتی از سوره صافات در ضمن بیان ارزاق معلوم عبادالله مخلص در جنات نعیم ویژگی شراب بهشتی را وصف کرده است:
و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. (و جز به آنچه انجام می دادید کیفر داده نمی شوید.)
الا عباد الله المخلصین. (جز بندگان مخلص خدا، که از این کیفرها به دورند.)
اولئک لهم رزق معلوم. (برای آنان روز معین و ویژه ای است.)
فواکه و هم مکرمون. (میوه های گوناگون پرارزش و آنها گرامی داشته می شوند.)
فی جنات النعیم. (در باغهای پرنعمت بهشت.)
علی سرر متقابلین. (در حالی که بر تختها روبروی یکدیگر تکیه زده اند.)
یطاف علیهم بکأس من معین. (و گردشان قدحهای لبریز از شراب طهور را می گردانند.)
بیضاء لذة للشاربین. (شرابی سفید و درخشنده و لذت بخش برای نوشندگان.)
لا فیها غول و لا هم عنها ینزفون. (شرابی که در آن نه مایه تباهی عقل است و نه از آن مست می شوند.)
و عندهم قاصرات الطرف عین. (و در نزد آنان همسرانی زیباچشم است که جز به شوهران خود عشق نمی ورزند.)
کانهن بیض مکنون.(751) (گویی (از لطافت و سفیدی) همچون تخم مرغهایی اند که (در زیر بال و پر مرغ) پنهان مانده (و دست انسانی هرگز آن را لمس نکرده) است.)
نیز فرموده است به اولیلی مقرب خود نوعی شراب بهشتی اختصاص داده و بدین وسیله آنان را مشمول عنایت خاص خود کرده است - شرابی که نهادشان را از هر شرک آشکار و پنهان پاک می کند و آنان را با نور علم و یقین می پوشاند و از دلهایشان چشمه های توحید می جوشاند و آن را بر زبانشان جاری می کند. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا.(752)

ساقی خداست

مهم این است که ساقی خداست و از دست قدرت او برمی گیرند و می نوشند و مست جذبه عشق و معرفت او می شوند: و سقاهم ربهم شرابا طهورا.(753)

138. اهالی بهشت برین هرگز تقاضای نقل مکان نمی کنند

ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها لا یبغون عنها حولا.
کهف: 107 - 108
کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند مهمان سرایشان باغهای فردوس است. در آنجا جاویدان اند و هرگز هوای انتقال نکنند.
یبغون از ماده بغی به معنای طلب توأم با تجاوز از حد، است؛ و لایبغون یعنی نمی خواهند و طلب نمی کنند.
حولا به معنای تحول و نقل مکان است.