فهرست کتاب


آیه های زندگی برای بیداری

حسین اسکندری‏

خوردنیهای بهشت

1) میوه های گوناگون: و لهم فیها من کل الثمرات.(692)
2) گوشتها: و لحم مما یشتهون(693)
3) هر چه بخواهند میل کنند یا بنوشند: لکم فیها ما تشتهی انفسکم.(694)

پوشیدنیهای بهشت

1) ابریش سبز نازک: و یلبسون ثیابا خضرا من سندس.(695)
2) ابریشم ضخیم براق: و استبرق.(696)
3) حریر (لباس نازک و ابریشم خالص): و لباسهم فیها حریر.(697)
خلاصه اینکه در بهشت نعمتهای فراوانی است که وصف کردنی نیست و کسی از آن باخبر نیست: فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین.(698)
و این همه نیست، مگر پاداش اعمال و خوبیهای انسان در دنیا: جزاء بما کانوا یعملون.(699)

127. بهشت با قصرهای مجلل و دست بندهای طلا و لباسهایی فاخر از حریر

اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانهار یحلون فیها من اساور من ذهب و یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق متکئین فیها علی الارائک نعم الثواب و حسنت مرتفقا.
کهف: 31.
برایشان بهشتهای جاوید است. از زیر پاهاشان نهرها جری است. بهشتیان را به دست بندهای زر می آرایند و جامه هایی سبز از دیبای نازک و دیبای ستبر می پوشند و در آنجا بر تختها تکیه می زنند. چه پاداش نیکویی و چه آرامگاه نیکویی.
یحلون از ماده حلی به معنای زیور است. حلیة هم به همین معناست. حِلی یا حُلی جمع حلی است.
اساور جمع اسورة و آن جمع سوار یا سوار است که معرب کلمه فارسی دستوار به معنای دست بند است.
سندس به معنای پارچه ابریشمین نازک است.
استبرق به معنای پارچه ابریشمین ضخیم و براق است.