فهرست کتاب


آیه های زندگی برای بیداری

حسین اسکندری‏

126. قرآن مثل بهشت را بیان می کند

مثل الجنة التی وعد المتقون فیها انهار من ماء غیر ءاسن و انهار من لبن لم یتغیر طعمه و انهار من خمر لذة للشاربین و انهار من عسل مصفی و لهم فیها من کل الثمرات و مغفرة من ربهم کمن هو خالد فی النار و سقوا ماء حمیماً فقطع امعاهم.
محمد: 15
وصف بهشتی که به پرهیزکاران وعده داده شده این است که در آن نهرهایی است از آبهایی تغییرناپذیر و نهرهایی از شیری که طعمش دگرگون نمی شود و نهرهایی از شراب که آشامندگان از آن لذت می برند و نهرهایی از عسل مصفا؛ و در آنجا هر گونه میوه که بخواهند هست و نیز آمرزش پروردگارشان. آیا بهشتیان همانند کسانی اند که در آتش جاودانه اند و آنان را از آبی جوشان می آشامانند، چنان که روده هایشان تکه تکه می شود؟
آسن از ماده اَسَن، به معنای تغییر یافتن است؛ و انهار من ماء غیر آسن یعنی نهرهایی است از آب تغییرناپذیر.
خمر مایعی است که برای مست کردن ساخته شده است. البته عرب از اقسام آن فقط شراب انگور و خرما و جو را می شناخت؛ اما به تدریج مردم به اقسام آن اضافه کرده اند؛ به طوری که اکنون انواع زیادی دارد که به حسب درجات مست کردن متفاوت است، اما همه آنها خمر است. (ما در ضمن موضوعات بعدی درباره ویژگیهای خمر بهشت بحث می کنیم.)
1) آب صاف و خالص: انهار من ماء غیر آسن.(685)
2) شیر: و انهار من لبن لم یتغیر طعمه.(686)
3) شراب: و انهار من خمر.(687)
4) عسل مصفا: و انهار من عسل مصفی.(688)
5) آب روان و پیوسته جاری: و ماء مسکوب(689)
6) شراب طهور (شراب پاک و پاک کننده): و سقاهم ربهم شرابا طهورا.(690)
7) نوشیدنی سلسبیل (لذیذ و روان و گوارا): عینا فیها تسمی سلسبیلا.(691)

خوردنیهای بهشت

1) میوه های گوناگون: و لهم فیها من کل الثمرات.(692)
2) گوشتها: و لحم مما یشتهون(693)
3) هر چه بخواهند میل کنند یا بنوشند: لکم فیها ما تشتهی انفسکم.(694)

پوشیدنیهای بهشت

1) ابریش سبز نازک: و یلبسون ثیابا خضرا من سندس.(695)
2) ابریشم ضخیم براق: و استبرق.(696)
3) حریر (لباس نازک و ابریشم خالص): و لباسهم فیها حریر.(697)
خلاصه اینکه در بهشت نعمتهای فراوانی است که وصف کردنی نیست و کسی از آن باخبر نیست: فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین.(698)
و این همه نیست، مگر پاداش اعمال و خوبیهای انسان در دنیا: جزاء بما کانوا یعملون.(699)