فهرست کتاب


آیه های زندگی برای بیداری

حسین اسکندری‏

64. هر کس به فکر خویش است

یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها و توفی کل نفس ما عملت و هم لا یظلمون.
نحل: 111
در روز قیامت، هر کس به دفاع از خویش به مجادله می پردازد و جزای هرکس چنان که حق اوست داده می شود، به کسی ستم روا ندارند.

پرسش و پاسخی دیگر درباره معاد جسمانی

اگر معاد جسمانی است و انسان با جسم و روح در قیامت محشور می شود، چه فرقی میان جسم و روح دنیایی و آخرتی است؟
همان طور که در موضوعات گذشته با آیات و روایات به اثبات رسید، معاد هم روحانی است و هم جسمانی، یعنی با مرگ نه جسم آدمی به طور کامل معدوم می شود و نه روح او، اما روح و جسمی که در قیامت در محضر الهی حاضر خواهند شد روح و جسم تحول یافته و به تکامل رسیده اند، نه همین روح و جسمی که در این دنیا بوده اند.البته من آنجا همان من اینجاست. حقیقت انسان تغییر پیدا نمی کند، ولی من آنجا من تکامل یافته و متحول شده ای است که قابلیت ورود به عالم قیامت را پیدا کرده است. پس حقیقت انسان، که همان جسم و روح است، عوض نمی شود و من همان است که بود؛ ولی منی که منازل و مراحلی را طی کرده و نقایص را بر طرف کرده احکام و قوانین این عالم را از دست داده و آماده ورود به قیامت شده است؛ و این تحولات و تبدلات در سیر حرکت انسان به سوی خداوند برای رسیدن به تکامل، بر اساس سنت و قانون الهی در نظام هستی، لازم و ضروری است، به طوری که بلافاصله بعد از مرگ و جدایی جسم و روح از یکدیگر این حرکت تکاملی آغاز می شود: روح بلافاصله بعد از قبض ملک الموت با ورود به عالم باقی، بر اساس همان مسیر انتخابی خود در دنیا، به سیر و حرکت خود ادامه می دهد، بدن هم در وضع دیگر وارد مسیر جدیدی می شود و با تحول و تبدل خاصی به حرکت خود ادامه می دهد. همچنان که خاک باید در مسیر انسان شدن مراحل نباتی و حیوانی را، که عبارت از خون نطفه و علقه و مضغه و عظام و گوشت است، طی کند و متناسب با قوانین و احکام نظام انسانی بشود تا بتواند به آن عالم راه یابد انسان هم اگر بخواهد در سیر خود به سوی خدا و لقای حضرت حق به عوالم دیگر وارد شود و آن مراحل را طی کند باید هم روحش متحول شود و خصوصیات جدیدی پیدا کند و رنگها و تعلقات را رها کند و هم جسمش با حرکت و تحول خود خصوصیات و آثار عالم مادی را رها سازد و با کسب یک سلسله از احکام و قوانین عالم بالا با آنها متناسب شود. بدین ترتیب که بدن و جسم انسان در اینجا خاک می شود و خاک هم با تبدلاتی که دارد به سوی نقطه ای حرکت می کند که ذرات بدن ما به صورت ذره ای شود که از آن بدن ساخته می شود - بدنی متناسب با سنن و قوانین عالم بعدی، و این تحول و ارتباط دوباره در قیامت و عوالم پس از این باید به رفع نقایص و معایب و تکمیل قوای خود بپردازند. خداوند می فرماید: اینها طمع دارند که همین طور وارد بهشت شوند؟ این جاست و ممکن نیست. ما اینها را خلق کردیم و خودشان هم می دانند خلقتشان به چه صورتی بوده، هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی. اینها خودشان را نمی شناسند و نمی دانند که بهشت چه نظامی دارد و چه احکام و آثار و قوانینی دارد؟ آنجا جوار ذات قدس حق است. آن وقت اینها توقع دارند که با این جسم و روح ناقص و معیوب به بهشت روند؟ آن گاه خداوند می فرماید: قسم به ربی که روحهای مشرق و مغرب را تربیت می کند، ما قدرت داریم که اینها و بهتر از اینها را مجددا خلق کنیم. ما می توانیم از روح و جسم تربیت شده و تکامل یافته انسانهایی خلق کنیم که با احکام و آثار و قوانین و نظامات بهشت مناسب باشند:
ایطمع کل امری ء منهم ان یدخل جنه نعیم کلا انا خلقناهم مما یعلمون فلا اقسم برب المشارق و المغارب انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منهم و ما نحن بمسبوقین(319) آیات 77 تا 82 سوره یس و 15 ق و 60 تا 62 واقعه نیز مؤید همین سخن است(320).

65. از خدا بترسید: زلزله قیامت شدید است!

بسم الله الرحمن الرحیم
یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شی ء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعه عما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و تری الناس سکری و ما هم بسکری و لکن عذاب الله شدید.
حج: 1 و 2
به نام خدای بخشاینده مهربان. ای مردم، از پروردگارتان بترسید که زلزله قیامت حادثه بزرگی است. در آن روز که ببینیدش، هر شیر دهنده ای شیرخواره اش را از یاد ببرد و هر آبستنی بار خود بر زمین گذارد و مردم را چون مستان بینی، حال آنکه مست نیستند، بلکه عذاب خدا شدید است.
تذهل از ماده ذهول به معنای نسیان و غفلت است. همچنین گفته اند شغلی است که موجب نسیان و اندوه باشد.